Sen, men kanskje likevel i rett tid?

Datasentre er ikke synonymt med Facebooks, Apples og Googles enorme sentre BT pekte på i BT Magasinet 27. april. Det går flere tog. Utviklingen av datasenterindustrien har bare så vidt startet. (Text only in Norwegian.)

Tone Hartvedt, Invest in Bergen
Tore Mong, GreenByte

Norge har vært sene med å melde seg på i kampen om nye arbeidsplasser og ny virksomhet knyttet til å få etablert datasentre. Men i de siste årene har mange regioner kommet på banen. Det jobbes målrettet flere steder i landet med å utvikle grunnlag for datasenteretableringer, få på plass enda bedre internasjonal fiber-infrastruktur, og gjøre tomter og tilbud klare for datasentre. Også i Bergensregionen.

Tilretteleggeren GreenByte

BKK, Hordaland fylkeskommune og Invest in Bergen dannet i 2018 tilretteleggerprosjektet GreenByte for nettopp å være med på det felles nasjonale datasenter-initiativet som regjeringen har tatt til orde for i den nasjonale strategien Norge som datasenternasjon. Invest in Norway følger nå opp de norske initiativene og samordner internasjonale markedsføringsfremstøt.

På bildet øverst, de som jobber med datasenterinitiativet: Fra venstre Hans Inge Gloppen og Bård Sandal, Hordaland fylkeskommune; Tone Hartvedt, Invest in Bergen; Tore Mong, GreenByte; Ingrid von Streng Velken og Thor André Berg, BKK og Vidar Totland, Invest in Bergen. 

Det er nødvendig å forsterke etableringsgrunnlaget for at vi som nasjon skal henge med i verdiskapningsmulighetene knyttet til den digitale utviklingen. En mulighet ligger i å tilrettelegge for datasentre gjennom å skape konkurransekraft for dem. Bergensregionen har et godt utgangspunkt for å finne sin nisje i dette markedet.

Men når ikke digre Facebook-anlegg kommer, hva kommer så?

BT gjorde et nummer av at Norge taper kampen om de store datasentrene. I dag jobber GreenByte bredt med å tilrettelegge for en bærekraftig forretningsutvikling av datasentre i regionen. Dette gjøres i samarbeid med BKK, og det vi i fellesskap ønsker er å tilrettelegge for å bruke kraften i egen region.

Da BKK og Invest in Bergen begynte å se på mulighetene for å etablere datasentre, antok vi at det var Facebook og de andre store vi var ute etter. Vi visste de ville ha minimum 100 mål flate arealer og muligheten for å kunne ta ut minimum 100 MW grønn kraft. Etter hvert så vi at det er vanskelig på Vestlandet mellom fjord og fjell. I dag ser vi et nytt marked for datasentertjenester vokse frem, drevet av det kraftig økende globale behovet for kraftkrevende tungregning av «big data». Dette markedet heter HPC og står for «high performance computing».

Vårt store fortrinn er stabil tilgang på billig, grønn, fornybar kraft. Sammen med fiber og regulerte næringsarealer er det de aller viktigste faktorene for i det hele tatt å være en aktuell leverandør av lokasjoner for datasentre. Vi jobber i dag konkret med arealer i Børdalen i Samnanger, Matre i Masfjorden, Kokstad i Bergen og Skipavika i Gulen. Også i Dale i Vaksdal kan det være aktuelt med en annen form for datasenter enn det vi har sett så langt.

Her finner du oversikten over de lokasjonene vi jobber med i Bergensregionen. 

HPC-markedet pekte seg ut som et område som er ideelt for oss fordi det er kraftkrevende, men ikke arealkrevende som et Facebook-anlegg. I dag er det stort trøkk på datasentrene rundt flere store europeiske byer, og det er her vi mener vi kan være en god avlaster for å gjøre de store regneoperasjonene og prosessering av data. I tillegg vil det i fremtiden være behov for nær-datasentre for raskt å respondere med sanntidsinformasjon til blant annet et økende innslag av automatiserte prosesser som for eksempel selvkjørende biler. 5G-nettet vil by på helt nye muligheter hvor data må være lagret nært brukeren.

Rask utvikling

For å kunne komme videre i arbeidet med et HPC-datasenter i våre region, trenger vi datasenteroperatørkompetanse og forretningstilbud om datasentertjenester fra anerkjente og sertifiserte aktører som opererer i vår region. Vi jobber med å knytte til oss operatørselskap for å løse dette. Får vi det på plass, vil det innebære at regionen blir posisjonert for andre aktører, kanskje også for de store globale selskapene. Det er ikke gitt at disse for all fremtid bare har behov for gigasentrene som det BT presenterte.

Vi tror at mye av HPC-oppgavene i fremtiden vil bli løst i samlokaliseringssentre (co-locations). Med større behov for strøm, er datasenterbransjen i økende grad bevisst på at lagring og prosessering må bygge på bærekraftige løsninger for fremtiden. Bynære datasentrene, hvor overskuddsvarmen fra datasenteret blir nyttiggjort, vil for eksempel inngå som en del av smart by-utviklingen. Datasenteret kan bli en sentral del av energimiksen i en by gjennom å være en viktig varmekilde.

I rett tid

Når det gjelder HPC datasentre er vi ute i rett tid, det er nå disse sentrene er i støpeskjeen og forretningsmodellene er i ferd med å bli utviklet. Det arbeidet GreenByte, Invest in Bergen og Invest in Norway nå legger ned for å lære og se mulighetene for å legge til rette for en ny industri i Norge, vil være viktig for fremtidig verdiskaping.

Rammebetingelsene i Norge er i ferd med å bli harmonisert med resten av Norden. Det at Microsoft i 2018 annonserte at de vil etablere seg i Norge, har allerede skapt positive ringvirkninger. Det bekrefter at Norge er attraktiv og åpner for nye muligheter også for oss på Vestlandet.

Vi må fortsatt gjøre jobben med å forsterke etableringsgrunnlaget i regionen i samspill med datasenteroperatører, vertskommunene, energiselskap, telekommunikasjon og myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vi tror vi skal lykkes med å gjøre Vestlandet til del av en Nordisk datasenter-hub for internasjonal digital infrastruktur.